Polityka plików „Cookies”

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że  Jolanta Helak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Knauer Pro Jolanta Helak pod adresem ul. Jarzębinowa 5, 64-730 Rosko, posiadającym numery: NIP 7631975944 oraz REGON 523373070 (zwany dalej Administratorem) przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Jolanta Helak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Knauer Pro Jolanta Helak pod adresem ul. Jarzębinowa 5, 64-730 Rosko, posiadającym numery: NIP 7631975944 oraz REGON 523373070
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jarzębinowa 5, 64-730 Rosko lub e-mail: biuro@knauer.pl
   2. Korzystanie z oferowanych przez Administratora usług, polegające na dobrowolnym zawarciu umowy umowę, stwarza wymóg udostępnienia następujących danych osobowych:
imię i nazwisko
adres mail
telefon kontaktowy
dane adresowe
data urodzenia
płeć
dane do faktur
oraz danych osobowych szczególnej kategorii:
PESEL
numer rachunku bankowego
   3. W trakcie wykonywania zawieranej z Administratorem umowy wchodzi on również w posiadanie również takich danych jak:
adres IP
rodzaj przeglądarki, urządzenia i systemu operacyjnego z jakiego korzysta klient
strony na jakie wchodzi klient oraz jakie działania na nich podejmuje
treści wypełnionych przez klienta formularzy, ankiet
   4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
zawarcia i wykonania zawartych umów na podstawie zainteresowania ofertą prezentowaną na stronie Internetowej https://knauer.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
w celach analitycznych [lepszego doboru usług, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach korzystających z usług] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z produktów i usług oferowanych przez Jolantę Helak, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Knauer Pro Jolanta Helak (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
Współpracownicy przedsiębiorstwa Knauer Pro Jolanta Helak – w procesie obsługi klienta oraz w zakresie wytwarzania treści marketingowych
osoby pośredniczące w sprzedaży usług
operatorzy pocztowi oraz podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską niebędące operatorami pocztowymi
banki oraz instytucje płatnicze
podmioty świadczące usługi doradcze, w tym informatyczne, księgowe oraz prawne
Inne podmioty, posiadające interes prawny bądź umowny w przetwarzaniu powierzonych danych, wyznaczone na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych
   6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie łączącej Pani z Knauer Pro Jolanty Helak, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Knauer Pro Jolanta Helak, umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu, w przypadku braku Państwa sprzeciwu, powierzone dane będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz podmiotów współpracujących. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, w tym zgody wyrażonej na podstawie zawartej umowy, będzie dokonywane nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu.
   7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
      1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
      2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
      3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
      4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
      5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
      6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
      7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   8. Sprzeciw:
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pania/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
   9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać poddane czynnościom polegającym na profilowaniu.
   10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami