Regulamin sprzedaży internetowej towarów przez
„KNAUER PRO” Jolanta Helak

Wstęp

1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, prowadzonej przez Sprzedawcę Jolantę Helak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KNAUER PRO Jolanta Helak pod adresem ul. Jarzębinowa 5, 64 – 730 Rosko, posiadającą numery: NIP 7631975944 oraz REGON 523373070.

2. Dane Sprzedawcy:
   1) adres biura Sprzedawcy: ul. Jarzębinowa 5, 64 – 730 Rosko
   2) numery telefonów, poczty elektronicznej Sprzedawcy:
telefon: 601 992 618,
e-mail: biuro@knauer.pl

3. Sprzedawca przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych Sprzedawca podaje, że jest Administratorem danych osobowych Kupujących.

[Definicje]

4. Pozostałe definicje użyte w Regulaminie:
   1) Kupujący – nabywca towarów Sprzedawcy, dokonujący Zamówienia poprzez środków porozumiewania się na odległość.
   2) Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną nabywający towary Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą oraz zawodową,
   3) Przedsiębiorca Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywający towary Sprzedawcy w celu związanym z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe Kupujący oświadcza na osobnym formularzu, który jest wysyłany do Kupującego w wiadomości mailowej potwierdzającej zamówienie.
   4) Przedsiębiorca – Kupujący będący:
      a. osobą prawną,
      b. jednostka organizacyjną, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego
      c. osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nabywającą towary Sprzedawcy w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową, wynikającą w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Powyższe Kupujący oświadcza na druku załączonym do składanego zamówienia.
   5) Towar (Towary) – rzecz ruchoma (rzeczy ruchome) oferowana do sprzedaży przez Sprzedawcę.
   6) Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego (Kc), zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.
   7) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, skierowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość (wiadomości mailowej), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, potwierdzone przez Sprzedającego.
   8) Działalność zawodowa – za działalność zawodową należy uznać każdą działalność gospodarczą wykonywaną przez Kupującego, w której Kupujący się specjalizuje, wykonując ją w sposób ciągły, zorganizowany i powtarzalny. Działalność zawodowa może podlegać wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ale również wynikać z faktycznych czynności podejmowanych przez Kupującego. Podstawą ustalenia charakteru zawieranej umowy jest dla Sprzedawcy oświadczenie Kupującego złożone na odrębnym formularzu.

[Postanowienia ogólne]

[Rodzaje produktów)
6. Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary: nowe, pochodzące z ekspozycji, uszkodzone lub w uszkodzonych opakowaniach, co Sprzedawca wyraźnie wskazuje w opisie danego Towaru, wraz z ewentualnymi wadami występującymi w danym Towarze (określając cechę Towaru, która odbiega od wymogów). W powyższym zakresie Sprzedawca przedstawia Kupującemu specyfikację danego Towaru oraz dodatkowo wskazuje jego ewentualne wady (jeżeli występują).

[Cena]
7. Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i nie obejmują kosztów transportu oraz ewentualnego ich wniesienia. Ceny te obowiązują do czasu ich zmiany przez Sprzedawcę albo do czasu wyczerpania zapasów magazynowych danego Towaru. Ceny te uwzględniają już obniżkę z tytułu istnienia ewentualnych wad Towaru, wskazanych w opisie.

[Zwrot, wymiana Towaru]
8. Sprzedawca nie dopuszcza zwrotu zakupionych Towarów ani ich wymiany na inny egzemplarz Towaru (inne Towary) w innych sytuacjach, niż wynikające z uwzględnienia reklamacji, na podstawie postanowień przedmiotowego Regulaminu (w tym konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy), z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

[Zawarcie Umowy]
9. Do zawarcia Umowy dochodzi w drodze złożenia Zamówienia, poprzez wiadomość mailową skierowaną bezpośrednio do Sprzedawcy na adres: biuro@knauner.pl, a następnie w wyniku potwierdzenia indywidualnego Zamówienia przez Sprzedawcę i odpowiedniego opłacenia złożonego Zamówienia, na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy.

10. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący, zamawiając towar, prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu, i adres e-mail, otrzymując w wiadomości zwrotnej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. 

12. Dokonując zakupu – Kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, chcąc dokonać zakupu w ramach prowadzonej działalności i być objętym przepisami szczególnymi dla Konsumentów jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nabyciu towarów w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową. Oświadczenie składa się za pomocą właściwego formularza po złożeniu zamówienia. 

13. Po dokonaniu Zamówienia, Sprzedawca przekazuje na właściwy dla kupującego adres mailowy – potwierdzenie jego dokonania, określając kwotę należności, będącej ceną za wybrany Towar (Towary), dodatkowe usługi, takie jak transport Towaru bądź jego wniesienie, oraz przekazując specyfikację produktu wraz z zasadami używania i konserwacji danego Towaru (jeżeli są przewidziane dla danego Towaru).

14. Po zaksięgowaniu zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy, przystępuje się do realizacji Umowy. 

15. W przypadku braku, zapłaty umówionej ceny w ciągu 7 dni, od dnia dokonania Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia. 

16. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest faktura VAT bądź paragon (rachunek). 

17. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. 

[Wydanie Towaru – dostarczenie Towaru pod wskazany adres]

18. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w wiadomości mailowej. Towar dostarcza wybrany przez Sprzedawcę przewoźnik (kurier, Poczta Polska) albo Sprzedawca własnym transportem. 

[Koszt dostarczenia Towaru pod wskazany adres]
19. W razie wybrania opcji dostawy Towaru pod wskazany adres, Kupujący przy dokonywaniu Zamówienia, prócz ceny deklaruje również miejsce dostawy Towaru oraz płaci podany przez Sprzedawcę koszt dostarczenia Towaru (ewentualnie dostarczenie wraz z wniesieniem Towaru) do wskazanego miejsca.

[Przeszkody w dostarczeniu Towaru]
20. Kupujący niezwłocznie informuje Sprzedawcę o przeszkodach ze strony Kupującego w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie (w tym o nieprawidłowo opisanym zamówieniu, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić), jak również o braku możliwości dostarczenia Towaru w takim terminie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy

21. Wskazany, przy potwierdzeniu Zamówienia termin dostarczenia Towaru przy pomocy przewoźnika jest terminem orientacyjnym – Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego niedotrzymanie przez przewoźnika.

22. W miarę możliwości Sprzedawca uprzedza Kupującego w uzgodniony z Kupującym sposób o przeszkodach w dostarczeniu Towaru w planowanym terminie, podając nowy termin. 

[Prawo Kupującego do odstąpienia od Umowy z powodu zwłoki w dostarczeniu Towaru pod wskazany adres]
23. Kupujący może odstąpić od Umowy, jeżeli pomimo wezwania do dostarczenia Towaru w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 14 dni, Sprzedawca Towaru tego nie dostarczy Kupującemu, a w wezwaniu Kupujący uprzedził o zamiarze odstąpienia od Umowy w razie niedotrzymania tego dodatkowego terminu. Wezwanie może zostać przesłane także e-mailem na podany w Regulaminie adres poczty elektronicznej. Prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn opisanych powyżej wygasa w ciągu 14 dni od bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego Sprzedawcy przez Kupującego do dostarczenia Towaru pod wskazany adres.

[Forma oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy]
24. Odstąpienie Kupującego od Umowy wymaga pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Sprzedawcy

[Chwila przejścia na Kupującego korzyści, ciężarów i ryzyk związanych z zakupionym Towarem]
25. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu (dostarczenia pod wskazany przez Kupującego adres) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z zakupionym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jeżeli zakupiony Towar ma być dostarczony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi pod wskazany adres, wówczas niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru kupującemu przez przewoźnika (kuriera, Pocztę Polską, Sprzedawcę).

[Rękojmia za wady Towaru]]
26. Kupującemu przysługuje rękojmia za wady Towaru, które to wady ujawniły się po wydaniu Towaru Kupującemu i w czasie obowiązywania rękojmi, a nie są spowodowane (przykładowo): niewłaściwym korzystaniem z Towaru, a także nie powstały wskutek naturalnego zużycia Towaru w wyniku korzystania z tego Towaru, czy też wskutek uszkodzenia mechanicznego Towaru.

[Zmiana, uchylenie Regulaminu]
27. Sprzedawca ma prawo do zmiany lub uchylenia Regulaminu (w całości, w części) w każdym czasie.
28. O zamierzonej zmianie (uchyleniu) Regulaminu Sprzedawca powiadomi Kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem przed taką zmianą (uchyleniem) Regulaminu. Zmiana (uchylenie) Regulaminu nie ma wpływu na już wykonane Umowy z Kupującymi w takim zakresie, w jakim zmiany te (uchylenie Regulaminu) jest są dla nich mniej korzystne.

[Obowiązywanie Regulaminu]
29. Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2023 roku.  

[Przepisy szczególne dla Konsumentów]

[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość ]
30. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, podpisanie go i wysyłanie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie lub w formie elektronicznej na adres email właściwy dla Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

31. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

32. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, w stanie oraz opakowaniu, w jakim został dostarczony.

33. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem. 

34. Zwrot środków na podany przez Konsumenta rachunek bankowy nastąpi niezwłocznie w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zakupionego towaru po stwierdzeniu, że zwrócony towar jest we właściwym stanie, odpowiadającym stanowi w dniu sprzedaży.

[Brak zgodności Towaru z umową]
35. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa (rękojmia).

36. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
• opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność,
• przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

37. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
• nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
• występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
◦ nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
◦ przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
◦ publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
• być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
• być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

38. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 37, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został poinformowany przez Sprzedawcę, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

[Termin zgłoszenia roszczeń z rękojmi]
39. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
40. W zawiadomieniu o wystąpieniu niezgodności Towaru z Umową należy wskazać nr faktury VAT (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru Konsumentowi, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady przez Konsumenta, a także określić oczekiwania Konsumenta.

[Forma złożenia zawiadomienia o wystąpieniu niezgodności Towaru]
41. Zawiadomienie o wystąpieniu niezgodności Towaru z Umową powinno być złożone przez Konsumenta adres biura Sprzedawcy lub adres elektroniczny wskazany w Regulaminie.

[Uprawnienia Konsumenta z powodu wystąpienia niezgodności Towaru]42. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
43. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
44. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca
45. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową,
   • Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową,
   • brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,
   • brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy,
   • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

[Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę]

46. Sprzedawca rozpatruje reklamację i zawiadamia Konsumenta o swoim stanowisku w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji. 

[Przepisy szczególne dla Przedsiębiorców Konsumentów]

[Odstąpienie od umowy zawartej na odległość ]
Kupujący, będący Przedsiębiorcą Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie, podpisanie go i wysyłanie na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym regulaminie lub w formie elektronicznej na adres email właściwy dla Sprzedawcy, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
48. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
49. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, w stanie oraz opakowaniu, w jakim został dostarczony.
50. Zwrot środków na podany przez Przedsiębiorcę Konsumenta rachunek bankowy nastąpi niezwłocznie w terminie 7 dni, od dnia otrzymania zakupionego towaru, po stwierdzeniu, że zwrócony towar jest we właściwym stanie, odpowiadającym stanowi w dniu sprzedaży.

[Termin zgłoszenia roszczeń z rękojmi za wady Towaru]
51. Przedsiębiorca Konsument ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę o wadzie objętej rękojmią niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 (jednego) roku od jej stwierdzenia, z tym, że bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dni wydania Towaru. W zawiadomieniu należy wskazać nr faktury VAT (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru Przedsiębiorcy Konsumentowi, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady, a także określić oczekiwania Przedsiębiorcy Konsumenta.

[Okres obowiązywania rękojmi za wady fizyczne Towaru]
52. Przysługująca Przedsiębiorcy Konsumentowi rękojmia za wady fizyczne Towaru wynosi 2 (dwa) lata od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).

[Forma złożenia reklamacji]
53. Reklamacja w ramach rękojmi za wady powinna być złożona przez Przedsiębiorcę Konsumenta adres biura Sprzedawcy lub adres elektroniczny wskazany w Regulaminie.

[Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę]
54. Sprzedawca rozpatruje reklamację i zawiadamia Przedsiębiorcę Konsumenta o swoim stanowisku w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji.

[Uprawnienia z powodu wad fizycznych rzeczy]
55. Jeżeli Towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
56. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy Konsumentowi wtedy, gdy stwierdzona w ramach rękojmi wada jest istotna z punktu widzenia funkcji Towaru. Wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej celem oraz czyni rzecz niezdatną do zwykłego użytku. Prawo odstąpienia służy tylko od wadliwej partii Towaru.

[Przepisy szczególne dla Przedsiębiorców]

[Obowiązek zbadania Towaru przy odbiorze]
57. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić Sprzedawcy przy odbiorze Towaru ewentualne uszkodzenia opakowania, niekompletność Towaru lub niezgodność ilościową lub rodzajową Towaru z Umową. Po odbiorze Towaru domniemywa się, że Towar został odebrany przez Kupującego w stanie zgodnym z Umową i Przedsiębiorca traci uprawnienia związane z przedmiotowymi wadami. Odbierając paragon lub fakturę VAT (rachunek) za zakupiony Towar Przedsiębiorca potwierdza jednocześnie, że przed zakupem zapoznał się z Towarem i warunkami rękojmi.

[Obowiązek zbadania Towaru przy dostarczeniu pod wskazany adres]
58. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić przewoźnikowi przy dostarczeniu Towaru ewentualne uszkodzenia opakowania, niekompletność Towaru lub niezgodność ilościową lub rodzajową Towaru z Umową. Przedsiębiorca może dokonać też takiego zgłoszenia Sprzedawcy, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od dostarczenia Towaru. Po upływie tych terminów domniemywa się, że Towar został dostarczony Kupującemu w stanie zgodnym z Umową i Przedsiębiorca traci uprawnienia związane z przedmiotowymi wadami.

[Rękojmia]
59. Przysługująca Przedsiębiorcy rękojmia za wady Towaru wynosi 1 (rok) od daty wydania Towaru (odbioru przez Kupującego, dostarczenia przez Sprzedawcę).
60. W przypadku braku zgłoszenia wady w terminie 5 dni od dnia jej stwierdzenia Przedsiębiorca traci uprawnienia wynikające z rękojmi. W zawiadomieniu należy wskazać nr faktury VAT (rachunku) potwierdzającego datę zakupu Towaru, datę wydania Towaru Przedsiębiorcy, rodzaj stwierdzonej wady, w miarę możliwości dołączyć zdjęcia wady, jak również opisać okoliczności i czas stwierdzenia wady przez Przedsiębiorcę, a także określić oczekiwania Przedsiębiorcy. Sprzedawca może żądać przedstawienia przez Przedsiębiorcę egzemplarzy Towaru celem weryfikacji zgłoszonej wady.
61. W przypadku wyboru przez Przedsiębiorcę któregokolwiek z uprawnień w wynikających z rękojmi, Sprzedający ma uprawnienie do przedstawienia kontruprawnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji – według swojego uznania i bez prawa do kwestionowania przedmiotowego wyboru przez Przedsiębiorcę.
62. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy wtedy, gdy stwierdzona w ramach rękojmi wada jest istotna z punktu widzenia funkcji Towaru. Wada istotna to wada, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z jej celem oraz czyni rzecz niezdatną do zwykłego użytku. Prawo odstąpienia służy tylko od wadliwej partii Towaru.

[Właściwość miejscowa sądu w razie sporu z Przedsiębiorcą]
63. Spory sądowe z Przedsiębiorcami będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.